Rada Społeczna w SP ZOZ w Choszcznie

Rada Społeczna w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie została powołana na podstawie uchwały nr VI/66/2019 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika. Powołana została na okres dwuletniej kadencji, tj. od 2019 r. do 2021 r.

Podstawą do powołania Rady są zapisy art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511) oraz art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2190 ze zm.).

Do zadań Rady należy m.in.:

 1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  c) przyznawania kierownikowi nagród,
  d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
 2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  c) kredytów bankowych lub dotacji,
  d)podziału zysku,
  e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  f) regulaminu organizacyjnego;
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Skład Rady:

 1. Przewodniczący Rady Społecznej – Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak;
 2. Członkowie:
 • Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego – Ryszard Chruściel;
 • Przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Choszczeńskiego w osobach:
 1. Robert Adamczyk,
 2. Andrzej Chmielewski,
 3. Stanisław Dycha,
 4. Aneta Kołuda,
 5. Wiesław Łoński,
 6. Henryk Owczarek.
Print Friendly, PDF & Email