Powiatowa Rada ds. Seniorów – I kadencja

Powiatowa Rada ds. Seniorów – I kadencja 

Powiatowa Rada ds. Seniorów została powołana na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady do spraw Seniorów, zwanej dalej Radą. Rada jest ciałem opiniotwórczo – doradczym Starosty Choszczeńskiego. Jej kadencja trwa dwa lata.

Podstawą do powołania Rady są zapisy art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rada powstała w związku z realizacją zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Choszczeńskiego na lata 2017-2025.

Do zadań Rady należy m.in.:

  • wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań w kształtowaniu polityki senioralnej,
  • wypracowywanie rekomendacji, wniosków, opinii, opracowań dotyczących polityki senioralnej,
  • inicjowanie, promocja i upowszechnianie przedsięwzięć zmierzającej do integracji społecznej osób starszych oraz wykorzystania ich potencjału,
  • inicjowanie wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych,
  • pomoc w realizacji wdrażanych programów na rzecz seniorów.

Skład Rady:

Wioletta Kaszak – Starosta Choszczeński,
Irena Sieńko – Radna Rady Powiatu,
Maria Jędrzejczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Irena Rękawiecka- Sadowska-Powiatowy Rzecznik Seniorów,
Elżbieta Kseniak – Sołtys Suliborka gmina Recz,
Teresa Walczak – Pełnomocnik Wójta gminy Krzęcin ds. Seniorów,
Zofia Psuja – Członek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy Pełczyce,
Edward Kulesza –Pełnomocnik Burmistrza Drawna ds. Seniorów,
Daniela Lewandowska – Kierownik Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie,
Stanisława Pliszka – Przewodnicząca Caritas Parafii p.w. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie,
Marek Lewandowski – Kierownik Klubu 12 Brygady Zmechanizowanej w Choszcznie,
Jadwiga Skorba – Frańczak –  Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Rejonowy w Choszcznie.

Print Friendly, PDF & Email