Nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Choszczeński informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest w punktach na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

W związku z powyższym nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana po wcześniejszym zapisaniu się osoby uprawnionej w jeden z poniższych sposobów:

Przy rejestracji na poradę w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej należy podać inicjały imienia i nazwiska oraz numer telefonu. Następnie beneficjent NPP otrzyma dane kontaktowe do prawnika udzielającego porady.

W lokalach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Choszczeńskim obowiązują zasady ścisłego reżimu sanitarnego, tj. obowiązek noszenia maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji jest Starosta Choszczeński z siedzibą w Choszcznie przy ul. Nadbrzeżnej 2.

Starosta Choszczeński informuje, że na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym na nieodpłatną mediację) działających na terenie Powiatu Choszczeńskiego, tj.:

 • w budynku Starostwa Powiatowego w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno;
 • w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach przy, ul. Starogrodzkiej 12, 73-260 Pełczyce;
 • w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku przy, ul. Dworcowej 11, 73-240 Bierzwnik;
 • w budynku Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie przy, ul. Jeziornej 2; 73 – 220 Drawno;
 • w budynku Urzędu Gminy Krzęcin przy, ul. Tylnej 7, 73-231 Krzęcin;
 • w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu przy, ul. Ratuszowej, 73-210 Recz.

 

należy zarejestrować się w następujący sposób: 

 

REJESTRACJA

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 95 748 89 53

od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30, ze wskazaniem, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji).

Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na poradę w następujący sposób:

 1. telefonicznie pod numerem 95 748 89 53 ,
 2. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2, 73 ‑ 200 Choszczno,
 3. przez adres e-mail: npp@powiatchoszczno.pl
 4. osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Nieodpłatna pomoc  prawna oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacje w 2022 r.

Kto może skorzystać:

Z nieodpłatnych porad prawnych i mediacji może skorzystać osoba uprawniona, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • nieodpłatną mediację, 
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku,
 • pomocą prawną związaną z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Wykaz miejsc, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna:

Punkt I –  budynek Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy, ul. Bolesława Chrobrego 27 a , 73-200 Choszczno:

 • poniedziałek w godz. 13:00 – 17:00;
 • wtorek w godz. 13:00 – 17:00 ;
 • środa w godz. 13:00 – 17:00;
 • czwartekw godz. 13:00 – 17:00;
 • piątekw godz. 13:00 – 17:00 ;

Punkt IIPunkt drugi został powierzony Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”         z Olsztyna. Punkt został usytuowany w poszczególnych gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz. Obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach,Starogrodzka 12;

Poniedziałek – w godz. 11:00-15:00

 • Gminny Ośrodek Kultury wBierzwniku, ul. Dworcowa 11;

Wtorek – w godz.  08:00-12:00

 • Centrum Informacji Turystycznej wDrawnie, Jeziorna 2;

Środa – w godz.  8:00-12:00   

 • budynek Urzędu Gminy wKrzęcinie, ul. Tylna 7;

Czwartek – w godz.  08:00- 12:00

 • budynek Urzędu Miejskiego w Reczu, ul. Ratuszowa 17;

Piątek – w godz.  8:00-12:00

 

Na nieodpłatne porady prawne można zapisać się za pośrednictwem telefonu i adresu e-mail:

 

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z elektronicznej rejestracji wizyt na nieodpłatne porady prawne poprzez moduł zapisów publicznych w systemie teleinformatycznym NPP-NPO stworzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Po kliknięciu w poniższą grafikę strona internetowa zostanie przekierowana do modułu

zapisów dla Powiatu Choszczeńskiego:

 

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez magistra prawa powinna złożyć przed udzieleniem nieodpłatnej porady oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, że przyjmuje do wiadomości, że nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez osobę, która: 

– ukończyła wyższe studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, 

– posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, 

– korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

– nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

a nie przez adwokata, radcę prawnego albo doradcę podatkowego.

Wzór oświadczenia można pobrać poniżej.   

 

Pomoc de minimis: 

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

1) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

 

Art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej: 

„Art.  37.  [Obowiązki podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis]

 1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

 1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) (uchylony);

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

2a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3, oraz wzór formularza informacji, kierując się koniecznością zapewnienia zupełności i przejrzystości przedstawianych informacji.

 1. Prezes Urzędu przedstawia Komisji, na jej wniosek, informacje o pomocy de minimis.
 2. Minister właściwy do sprawrolnictwa przedstawia Komisji, na jej wniosek, informacje o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 3. Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.

5a. W przypadku pomocy publicznej przewidzianej w akcie normatywnym, o którym mowa w art. 6 ust. 2, zaświadczenia, oświadczenia lub informacje, o których mowa w ust. 1, 2 lub 5, beneficjent pomocy składa każdorazowo z deklaracją, zeznaniem rocznym lub innym dokumentem, z których wynika wartość pomocy.

5b. W przypadku pomocy de minimis przewidzianej w akcie normatywnym, o którym mowa w art. 6 ust. 2, gdy z deklaracji, zeznania rocznego lub innego dokumentu nie wynika wartość pomocy, zaświadczenia, oświadczenia lub informacje, o których mowa w ust. 1 lub 2, składa beneficjent pomocy wraz z informacją, o której mowa w art. 5 ust. 3ba.

 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 5, oraz wzory formularzy informacji, biorąc pod uwagę przeznaczenie planowanej pomocy oraz konieczność zapewnienia nieprzekroczenia dopuszczalnej wielkości pomocy udzielonej w związku z realizacją danego przedsięwzięcia przez poszczególne podmioty ubiegające się o pomoc oraz uwzględniając wymagania z zakresu sprawozdawczości.
 2. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.
 3. Obowiązku przedstawiania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3 oraz w ust. 5, nie stosuje się, jeżeli informacje te przekazuje się podmiotowi udzielającemu pomocy na podstawie odrębnych ustaw”.

 

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, wspomniany podmiot przedstawia Staroście Choszczeńskiemu przed udzieleniem nieodpłatnej porady następujące informacje dotyczące:

 

1) wnioskodawcy:

 1. a) imię i nazwisko albo nazwę,
 2. b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
 3. c) identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę,
 4. d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 5. e) formę prawną,
 6. f) wielkość,
 7. g) klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489),
 8. h) datę utworzenia,
 9. i) wskazanie powiązań z innymi przedsiębiorcami,
 10. j) informacje o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy;

2) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości – w przypadku pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w:

 1. a) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), jeżeli do ustalenia wartości pomocy de minimis konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy,
 2. b) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8);

3) prowadzonej działalności gospodarczej;

4) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

5) rekompensaty otrzymanej z tytułu wykonywania usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej usługi, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej poradzie:

 • pod numerem telefonu: 95 748 89 53, lub
 • na adres e-mail: npp@powiatchoszczno.pl, lub
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2,  73-200 Choszczno.

 

Druk do wypełnienia (część B karty pomocy) znajduje się w plikach do pobrania.

            Starosta Choszczeński

             /-/ mgr Wioletta Kaszak

ZAŁĄCZNIKI:

Druk do wypełnienia (część B karty pomocy)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Klauzula informacyjna RODO dot. systemu teleinformatycznego

Oświadczenie beneficjenta NPP – wzór

Oświadczenie beneficjenta ws. porady od mgra prawa

Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Choszczeńskim

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 12/2020 GRUDZIEŃ 2020

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 11/2020 LISTOPAD 2020

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 10/2020 PAŹDZIERNIK 2020

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 9/2020 WRZESIEŃ 2020

 

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 8/2020 SIERPIEŃ 2020

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 7/2020 LIPIEC 2020

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 6/2020 CZERWIEC 2020

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 5/2020 MAJ 2020
BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 4/2020 KWIECIEŃ 2020

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 3/2020 MARZEC 2020
BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 2/2020 LUTY 2020
BIULETYN INFORMACYJNY FUNDACJI GOŁĘBIE SERCE NR 1/2020 STYCZEŃ 2020

BIULETYN nr 4 2019 choszczenski
BIULETYN nr 3 2019 choszczenski
BIULETYN nr 2 2019 choszczenski
BIULETYN nr 1 2019 choszczenski
BIULETYN nr 3 2018 choszczenski
BIULETYN nr 2 2018 choszczenski
BIULETYN nr 1 2018 choszczenski

Print Friendly, PDF & Email