Stowarzyszenia

WYKAZ STOWARZYSZEŃ KRS DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nr KRS

Data wpisu do KRS

Adres stowarzyszenia

Zakres działania

1

Drawieńskie Stowarzyszenie Agroturystyki

0000016234

07.12.2000 r.

ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

Aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad organizacją i rozwojem turystyki wiejskiej;
Promocja i reklama wyrobów rękodzieła artystycznego;
Działalność na rzecz likwidacji strukturalnego bezrobocia na wsi.

2

Klub Sportowy „SŁAWA” w Sławęcinie

0000031193

27.07.2001 r.

Sławęcin 10

73-200 Choszczno

Organizowanie życia sportowego miejscowej ludności, propagowanie piłki nożnej w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną władz gminy i powiatu Choszczno, Okręgowych Zarządów Piłki Nożnej jak i sympatyków klubu;

Uczestniczenie w różnych formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania Okręgowego Zarządu Piłki Nożnej jak i poza nim;

Uczestniczenie w rozgrywkach w odpowiedniej klasie rozrywek zgodnie z harmonogramem OZPN;

Dążenie Klubu do awansu i gry w wyższej klasie rozgrywek;

Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o wysokich wartościach moralnych jak i realizowanie programu wychowawczego dla młodzieży.

3

Klub Koszykówki ŻAK Choszczno

0000030077

23.07.2001 r.

ul. Grunwaldzka

10D/4

73-200 Choszczno

Rozwój sportu kwalifikowanego ze szczególnym uwzględnieniem koszykówki.

4

Hokejowy Klub Sportowy w Choszcznie

0000053727

17.10.2002 r.

ul. Wolności 22

73-200 Choszczno

Organizowanie sekcji o charakterze sportowym umożliwiającym uprawianie dyscyplin sportu zgodnie z zainteresowaniami członków klubu;

Tworzenie warunków do uprawiania sportu poprzez udostępnienie obiektów sportowych i sprzętu sportowego, zapewnienie kadry szkoleniowej oraz umożliwienie udziału w imprezach sportowym swoim członkom;

Organizowanie szkolenia, zawodów, zgrupowań sportowych oraz imprez sportowo – rekreacyjnych;

Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz podejmowanie działań na rzecz ich budowy, modernizacji, remontów i konserwacji.

5

Stowarzyszenie

Społeczno-Kulturalne Miłośników Bierzwnika

0000100550

18.03.2002 r.

ul. Kopernika 2

73-240 Bierzwnik

Troska o wszechstronny rozwój Bierzwnika;

Propagowanie walorów turystycznych i kulturalnych Bierzwnika;

Działanie na rzecz odbudowy zespołu pocysterskiego w Bierzwniku;

Nawiązywanie wszelkich kontaktów kulturalnych i gospodarczych;

Dbanie o estetyczny wygląd Bierzwnika i okolicy;

Zjednywanie ludzi i instytucji dla rozwoju Bierzwnika;

Pomoc dla szczególnie utalentowanej młodzieży z terenu gminy.

6

Choszczeński Klub Karate

0000103206

27.03.2002 r.

ul. Stargardzka 41c/7

73-200 Choszczno

Upowszechnianie dalekowschodniej sztuki walki Karate, podnoszenie sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych;

Rozwijanie Karate w środowisku szkolnym;

Powodowanie aktywności i kształtowanie współodpowiedzialności za losy Klubu, szkoły i środowiska;

Wychowanie członków Klubu Karate zgodnie z tradycjami sztuki walki Karate.

7

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku/Marienwalde

0000125200

01.08.2002 r.

ul. Cystersów 1

73-240 Bierzwnik

Odbudowa kościoła i obiektów przyległych;

Renowacja zabytków ruchomych związanych z przeszłością Bierzwnika;

Adaptacja wybranych obiektów zespołu klasztornego na potrzeby społeczeństwa Bierzwnika, w tym cele oświaty, kultury i sportu;

Wspomaganie prowadzonych prac badawczych archeologiczno-architektonicznych;

Organizacja konferencji naukowych;

Prowadzenie prac edytorskich z serii „Zeszyty Bierzwnickie”;

Działania na rzecz tworzenia wspólnoty opartej na europejskim dziedzictwie duchowości cysterskiej poprzez: rekolekcje i spotkanie ekumeniczne prowadzone przez przedstawicieli wspólnot cysterskich, spotkania młodzieży – również międzynarodowe, popularyzujące dorobek i znaczenie cystersów w regionie zachodniopomorskim;

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku/ Marienwalde może realizować zadania zlecone przez fundacje, 8fundusze celowe, organy administracji rządowej i samorządowej w ramach uprawnień statutowych.

8

Stowarzyszenie Miłośników Tańca

0000115559

30.05.2002 r.

ul. Żeromskiego 4

73-200 Choszczno

Sprawowanie mecenatu finansowego, artystycznego i wychowawczego nad uczestnikami zajęć prowadzonych przez instruktorów tańca;

Współdziałanie z instytucjami państwowymi, organami samorządowymi, organizacjami społecznymi i ze środowiskiem twórczym w zakresie rozwoju ruchu tanecznego;

Współudział w inicjowaniu i koordynacji imprez o charakterze tanecznym;

Prowadzenie działalności szkoleniowo-wychowawczej, organizowanie kursów, obozów i innych form w tym zakresie;

Współpraca krajowymi i zagranicznymi organizacjami społeczno-kulturalnymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia;

Wydawanie okolicznościowych broszur, plakatów, folderów, biuletynów informacyjnych itp.

9

Stowarzyszenie Saperów Polskich

Koło nr 21

(jednostka terenowa)

0000027166

19.02.2002 r.

ul. Kaliska 2

73-220 Drawno

Integracja środowisk saperskich i żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych, kultywowanie i upowszechnianie kultury saperskiej;

Utrwalanie w pamięci narodowej, a zwłaszcza wśród młodzieży ogólnie pojętej działalności saperskiej z lat wojen i pokoju;

Popularyzowanie i propagowanie spraw obronności kraju ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inżynieryjnej;

Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej związanymi z działalnością saperów;

Prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa, pomocy i propagowania zasad bezpieczeństwa przy pracach inżynieryjnych, a szczególnie z materiałami wybuchowymi i środkami niebezpiecznymi.

Troska o sprawy bytowe saperów, żołnierzy wojsk inżynieryjnych i ich rodzin.

10

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP

0000159843

22.05.2002 r.

ul. Bolesława Chrobrego 6

73-200 Choszczno

Zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów (wdowców) po strażakach;

Ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej;

Organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji;

Pielęgnowanie – utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą;

Czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz ochrona honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy itp.

11

Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe w Choszcznie

0000179526

24.11.2003 r.

ul. Jagiełły 11

73-200 Choszczno

Organizowanie zebrań otwartych, spotkań okolicznościowych, konferencji tematycznych;

Działalność publiczna i wydawnicza poświęcona bieżącym sprawom środowiska lokalnego i sprawom członków Stowarzyszenia.

12

Towarzystwo Miłośników Recza

0000159716

25.04.2003 r.

ul. Ratuszowa 6

73-210 Recz

Rozwijanie działalności kulturalnej;
Rozbudzanie inicjatyw społecznych służących rozwojowi miasta i gminy.

13

Stowarzyszenie „FORUM – NOBEL”

0000150183

04.02.2003 r.

ul. Polna 5

73-200 Choszczno

Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie koniecznym do realizacji zadań  związanych z inwestycją.

14

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubieniów

0000173111

15.09.2003 r.

Lubieniów 28

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Lubieniów;

Prowadzenie różnych form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

Wspieranie rodzin, osób niepełnosprawnych i starszych;

Prowadzenie działań na rzecz ochrony przyrody, rozwoju infrastruktury wsi, popularyzacji zdrowia i sportu.

15

Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych w Drawnie

0000145552

10.01.2003 r.

ul. Kościelna 3

73-220 Drawno

Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności na rzecz bezrobotnych.

16

Stowarzyszenie KLUB KOBIETA 2000

0000184501

29.12.2003 r.

ul. Bohaterów Warszawy 18

73-200 Choszczno

Integracja środowisk kobiecych;

Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi, zainteresowań i uzdolnień kobiet;

Promowanie Członkiń szczególnie uzdolnionych;

Pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn;

Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;

Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia.

Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym;

Poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin;

Profilaktyka i rehabilitacja kobiecych chorób nowotworowych;

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

Działalność charytatywna i pomoc społeczna.

17

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

0000159215

22.04.2003 r.

ul. Szpitalna 2

73-220 Drawno

Wyrażanie opinii w zakresie rozwoju życia kulturalno – oświatowego, naukowego i artystycznego;

Upowszechnianie dotychczasowego dorobku i popieranie dalszego rozwoju miasta i gminy;

Inspirowanie środowisk twórczych w podejmowaniu problematyki regionalnej;

Skupienie wokół idei Towarzystwa działaczy kluturalno – oświatowych, naukowców i badaczy regionalnych, twórców oraz współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami;

Działalność stałych i doraźnych zespołów zainteresowań;

Organizowanie konferencji, spotkań, imprez stałych bądź okresowych, wystaw przeglądów, festiwali, wycieczek itp.;

Przyznawanie nagród oraz występowanie z wnioskami o danie odznaczeń za zasługi w pracy kulturalno – oświatowej, artystyczne, naukowej, a także otaczanie opieką twórców;

Utrzymywanie kontaktów międzynarodowych;

Podejmowanie inicjatyw oraz wspomaganie osób i instytucji przyczyniających się do ochrony środowiska;

Podejmowanie działań zmierzających do włączenia osób niepełnosprawnych we wszystkie formy działań Towarzystwa;

Wspieranie inicjatyw służących zachowaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy.

18

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokoliniec

0000203000

07.04.2004 r.

Sokoliniec 48B

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi  Sokoliniec;
Integracja mieszkańców gminy, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

19

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sulibórz

0000208418

26.05.2004 r.

Sulibórz 3/1

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Sulibórz;
Integracja mieszkańców wsi;
Przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

20

Stowarzyszenie Forum Samorządowe w Choszcznie

0000214429

06.08.2004 r.

ul. Nadbrzeżna 1B/5

73-200 Choszczno

Propagowanie idei samorządności;

Edukacja społeczności lokalnej na rzecz demokracji, praworządności i sprawiedliwości;

Umacnianie samorządu poprzez czynny udział Stowarzyszenia w jego działalności.

21

Reczańskie Towarzystwo Oświatowe „PRO EDUCATIO”

0000187033

16.01.2004 r.

ul. Tylna 34/2

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego rozwoju gminy Recz;
Integracja mieszkańców gminy i wspieranie demokracji w środowisku lokalnym.

22

Stowarzyszenie POMOCNA DŁOŃ

0000185057

22.01.2004 r.

Nętkowo 13

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Nętkowo;
Organizowanie form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
Wspieranie rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych;
Upowszechnianie sportu, rekreacji i wypoczynku;
Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

23

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział Ziemi Choszczeńskiej

0000215060

01.09.2004 r.

ul. Wolności 19

73-200 Choszczno

Skupienie turystów i krajoznawców, stworzenie warunków umożliwiających im wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentacja ich interesów wobec władz i społeczeństwa;

Pogłębianie umiłowania ojczystego kraju, jego regionów, kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju regionu.

24

Choszczeńskie Towarzystwo Muzyczne przy Państwowej Szkole Muzycznej I -go stopnia w Choszcznie

0000246963

13.12.2005 r.

ul. Mur Południowy 7

23-200 Choszczno

Rozwijanie i upowszechnianie kultury muzycznej w regionie;

Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży;

Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny kultury muzycznej;

Inspirowanie i wspieranie festiwali, konkursów i seminariów muzycznych;

Organizowanie pomocy finansowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I – go Stopnia w Choszcznie;

Promowanie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej muzycznie;

Umożliwienie rozwoju placówce, jaką jest Państwowa Szkoła Muzyczna I – go Stopnia w Choszcznie.

25

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Wardynki „EKO-FOLK” Rzecko

0000237272

30.06.2005 r.

ul. Wolności 28B

73-222 Rzecko

Działalność ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
Promowanie tradycji i kultury;
Działalność charytatywna

26

Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Środowisku Wojskowym ANIMATOR w Choszcznie

0000234255

16.05.2005 r.

ul. Bolesława Chrobrego 8A

7-200 Choszczno

Wspieranie i upowszechnianie kultury w środowisku wojskowym, w tym wśród kadry zawodowej, rodzin wojskowych, pracowników cywilnych wojska garnizonu Choszczno, a w szczególności propagowanie i promowanie twórców amatorów, eksperymentalnych i niekonwencjonalnych form wyrazu, ich opinii i potrzeb oraz umożliwianie im kontaktów w celu wymiany poglądów i doświadczeń.

27

Bierzwnickie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży

0000232888

27.04.2005 r.

ul. Sienkiewicza 17

73-240 Bierzwnik

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w szczególności na terenie powiatu choszczeńskiego;
Działanie w kierunku ograniczenia bezrobocia i pauperyzacji społeczeństwa;
Wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych;
Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami;
Działanie na rzecz adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw do warunków wolnorynkowych zintegrowanej Europy;
Pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą w uruchomieniu tej działalności;
Stworzenie systemu wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw przy pomocy krajowych instrumentów finansowych oraz pomoc i wskazanie możliwości pozyskania funduszy unii europejskiej.

28

Choszczeńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

0000239322

10.08.2005 r.

ul. Bolesława Chrobrego 27

73-200 Choszczno

Reprezentowanie i ochrona interesów członków stowarzyszenia;
Udzielanie wzajemnej pomocy i tworzenie więzi środowiskowej w szczególności przez tworzenie lobby przedsiębiorców;         
Udzielanie członkom stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych, szkoleniowych i prawnych dotyczących podejmowanej i prowadzonej przez nich działalności;
Budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska członków stowarzyszenia i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w stosunkach między członkami;
Prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i integracyjnej członków  stowarzyszenia.

29

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

0000231655

04.04.2005 r.

Sławęcin 62

73-200 Sławęcin

Budowa społeczeństwa obywatelskiego;
Wspieranie społecznej aktywności obywateli;
Rozwijanie kultury i oświaty;
Ochrona dziedzictwa kulturowego;
Prowadzenie działalności charytatywnej;
Przeciwdziałanie patologii społecznej;
Przeciwdziałanie bezrobociu.

30

Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej

0000253923

27.03.2006 r.

ul. Bolesława Chrobrego 31A

73-200 Choszczno

Rozwijanie badań historycznych nad dziejami ziemi choszczeńskiej;

Reprezentowanie i zrzeszanie miłośników i badaczy regionalnych;

Upowszechnianie wśród ogółu mieszkańców wiedzy o regionie.

31

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Niemieńsko-Zamek w Niemieńsku

0000270026

19.12.2006 r.

Niemieńsko 22

73-220 Drawno

Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, tworzenie warunków przestrzegania wobec innych praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz poprawianie opieki zdrowotnej, całodobowa rehabilitacja zawodowa i społeczna, wspieranie ich rodzin.

32

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Choszczeński”

0000292524

13.11.2007 r.

ul. Bohaterów Warszawy 17

73-200 Choszczno

Prowadzenie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez: świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych m.in. Poprzez prowadzenie   działalności informacyjnej i edukacyjnej, zapewnienie pomocy prawnej ofiarom wypadków komunikacyjnych, diagnozowanie, zapobieganie i likwidowanie zjawisk sprzyjających powstawaniu wypadków drogowych, pomoc rzeczową w rehabilitacji ofiar wypadków drogowych;
Tworzenie warunków dla społecznego frontu przeciwdziałania przestępczości, patologii i budowie programów profilaktycznych
kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa.

33

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Krzęcin nad Małą Iną”

0000291436

29.10.2007 r.

ul. Tylna 7

73-231 Krzęcin

Wspieranie działań na rzecz rozwoju gminnej kultury, sztuki, oświaty i zdrowia oraz promocja dóbr kultury i  tradycji lokalnych na tle dziedzictwa regionu, kraju i Europy;
Promocja działania i postaw twórczych;
Inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym oraz promocja młodych talentów;
Stwarzanie warunków do właściwego rozwoju procesu wychowania i kształcenia przez kontakt z kulturą i sztuką;
Poznanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i upowszechnianie go w regionie, kraju i zagranicą;
Wspieranie różnorodnych inicjatyw lokalnych i regionalnych.

34

Zachodniopomorski Okręgowy Związek Orientacji Sportowej

0000277489

28.03.2007 r.

ul. Kościelna 3

73-260 Pełczyce

Popularyzacja i rozwój wszystkich konkurencji orientacji sportowej i turystycznej w województwie zachodniopomorskim;
Organizacja i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w konkurencjach orientacji sportowej na terenie województwa zachodniopomorskiego;
Popularyzacja orientacji sportowej i turystycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej oraz dorosłych;
Reprezentowanie, ochrona praw i interesów dyscypliny oraz koordynacja działań wszystkich jego członków;
Upowszechnianie kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez sport oraz turystykę aktywną i kwalifikowaną;
Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe współpracujących szkół oraz innych jednostek, wykorzystując uwarunkowania terenowe oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców.

35

Stowarzyszenie AKTYWNI

0000252108

01.03.2006 r.

ul. Władysława Jagiełły 4C/11

73-200 Choszczno

Propagowanie idei samorządności;
Edukacja społeczności lokalnej na rzecz demokracji, praworządności i sprawiedliwości;
Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zwiększaniu zaangażowania obywateli w życie publiczne;
Podniesienie roli i skuteczności instytucji obywatelskich;
Przyczynianie się do rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz likwidacji bezrobocia;
Aktywizacja środowisk wiejskich;
Aktywizacja środowisk kobiecych;
Efektywne świadczenie pomocy społecznej;
Upowszechnianie dobrych wzorów działań obywatelskich;
Upowszechnianie zasady społecznej kontroli funkcjonowania instytucji publicznych, jak i organizacji pożytku publicznego.

36

Ludowy Klub Sportowy „Świt” Barnimie

0000307415

05.06.2008 r.

Barnimie 83

73-220 Drawno

Organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu i piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych na terenie wsi Barnimie i miasta i gminy Drawno;

Podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego;

Ochrona prawa i interesów oraz koordynacja działań wszystkich swoich członków;

Podejmowanie działań mających na celu aktywizację sportową osób niepełnosprawnych.

37

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Sportowe „SPRAWNI-RAZEM”

0000304874

28.04.2008 r.

ul. Zwycięstwa 28

73-222 Suliszewo

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

Doskonalenie sprawności psychofizycznej oraz polepszenie stanu zdrowia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim;
Propagowanie popierania różnych form rehabilitacji rekreacji ruchowej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych upośledzonych umysłowo;
Oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej na rzecz poszanowania upośledzonych umysłowo oraz ich integracji ze społeczeństwem.

38

Stowarzyszenie na rzecz wspierania Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach „NADZIEJA”

0000313210

09.09.2008 r.

Brzeziny 1

73-220 Drawno

Działalność charytatywna;
Ochrona i promocja zdrowia;
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza opieka i rehabilitacja zawodowa i społeczna.

39

Towarzystwo Miłośników Ziemi Choszczeńskiej

0000313259

09.09.2008 r.

ul. Bohaterów Warszawy 17

73-200 Choszczno

Integrowanie środowisk artystycznych i naukowych Choszczna i regionu;

Wyzwalanie i pobudzanie rozwoju życia kulturalnego, oświatowego, naukowego oraz artystycznego w Choszcznie i regionie;

Inspirowanie wszelkich działań twórczych i artystycznych;

Czynne popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku i dalszego rozwoju regionalnej kultury oraz twórczości naukowej i artystycznej;

Współudział w pracach nad wytaczaniem i kształtowaniem kierunków działalności kulturalnej, oświatowej, naukowej i artystycznej w Choszcznie i regionie;

Popularyzowanie wiedzy o Choszcznie i regionie;

Propagowanie sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku, ochrona zabytków, ochrona przyrody, współdziałanie na rzecz ochrony środowiska.

40

Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości”

0000302707

31.03.2008 r.

ul. Polna 5

73-200 Choszczno

Wywołanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania;

Tworzenie warunków społecznego wsparcia dla wszelkich inicjatyw służących unowocześnianiu działalności edukacyjnej, podnoszeniu efektywności nauczania i wychowania;

Upowszechnianie wśród członków stowarzyszenia a także wśród nauczycieli, uczniów i rodziców zasad zrównoważonego rozwoju;

Promowanie zdrowego stylu życia.

41

Koło Gospodyń Wiejskich w Święciechowie

0000301660

17.03.2008 r.

Święciechów

73-220 Drawno

Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej kobiet z terenu wsi i ich rodzin;
Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet;
Podnoszenie statusu społecznego kobiet wiejskich i ich wiedzy prawnej, ekonomicznej, zawodowej, oraz udzielanie pomocy w wykonywanych przez nie funkcji;
Prowadzenie w środowisku wiejskim działalności upowszechniającej postęp wiejskich gospodarstw  domowych i rolnictwa;

Rozwój różnych form pomocy społecznej z uwzględnieniem popegeerowskiego charakteru wsi;
Ochrona środowiska i estetyzacja wsi;
Rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji wsi i jej okolic;
Przyczynienie się do tworzenia tożsamości środowiskowej mieszkańców wsi;
Promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym.

42

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej

0000315705

15.10.2008 r.

ul. Starogrodzka 10

73-260 Pełczyce

Działanie na rzecz całego środowiska miasta i gminy Pełczyce w dziedzinie kultury, sportu i turystyki;

Kształtowanie sprzyjających warunków dla tworzenia rozwiązań ekologicznych w mieście i gminie.

43

Stowarzyszenie „SAMI SWOI”

0000298161

08.02.2008 r.

Suliborek 5

73-210 Recz

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi Suliborek;
Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
Prowadzenie przedszkola, ogniska przedszkolnego, świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi;
Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa;
Prowadzenie działalności wydawniczej.

44

Stowarzyszenie Młoda Wieś

0000328480

24.04.2009

Będargowo 14

73-260 Pełczyce

Ułatwianie dzieciom i młodzieży wiejskiej dostępu do dóbr kultury, edukacji, sportu i wyrównywanie ich szans życiowych;
Szerzenie wolontariatu i integracja społeczeństwa.

45

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „ALA I AS” w Pełczycach

0000332699

02.07.2009 r.

ul. Kościelna 3

73-260 Pełczyce

Wspieranie dziecka, rodziny i społeczeństwa ku zdrowemu i godnemu życiu na terenie gminy Pełczyce i  powiatu choszczeńskiego poprzez: a) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, b) organizowanie szkoleń, konferencji, prelekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, c) organizowanie konkursów, zawodów, olimpiad itp., d) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów, e) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, f) organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, z problemem niepełnosprawności, g) organizowanie pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej, medycznej, rehabilitacyjnej i duchowej, h) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa itp.

46

Społeczne Towarzystwo Ochrony Przyrody Pełczyc

0000327402

03.04.2009 r.

Pełczyk 10

73-260 Pełczyce

Działalność publiczna na rzecz ochrony środowiska oraz turystyczna aktywizacja regionu, a także promowanie walorów okolic Pełczyc;
Edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz rozbudzenie i kształtowanie świadomości ekologicznej;

Prowadzenie działań proekologicznych zmierzających do poprawy stanu środowiska lokalnego lub jego przywrócenie do stanu naturalnego;
Edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz rozbudzenie i kształtowanie świadomości ekologiczne.

47

Stowarzyszenie Klub Seniora GRANOWIACY

0000338350

30.09.2009 r.

ul. Wesoła 2

73-231 Krzęcin

Wspieranie działań na rzecz osób starszych, integracji społecznej, rozwoju gminnej kultury, sztuki, oświaty i zdrowia oraz promocja dóbr kultury i tradycji lokalnych na tle dziedzictwa regionu, kraju i Europy, a w szczególności: podniesienie aktywności i witalności osób starszych, tworzenie nowych więzi społecznych poprzez integrację, twórcze i kulturalne zagospodarowanie wolnego czasu, odtworzenie tradycji społecznego współdziałania, zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami i aktywnym młodym pokoleniem lepiej dostosowanym do owych warunków gospodarczych i społecznych.

48

Koło Gospodyń Wiejskich w Sicku

0000056125

2010 r.

Sicko 21C

73-210 Recz

Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, socjalnej i handlowej w zakresie określonym w regulaminie KGW, na zasadach przewidzianych w przepisach wykonawczych do ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

49

DRAWIEŃSKIE SKRZATY

0000347093

21.01.2010 r.

ul. Choszczeńska 47

73-220 Drawno

Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, oraz wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy gminy poprzez popieranie i realizację wszelkich inicjatyw społecznych.

50

Sportowy Klub Ludowy „JAGÓW 2000”

0000350986

29.03.2010 r.

Jagów

73-260 Pełczyce

Popularyzacja i rozwój sportu amatorskiego;
Zrzeszenie osób uprawiających piłkę nożną.

51

Stowarzyszenie Miłośników Szkoły

0000357507

27.05.2010 r.

ul. Szkolna 25

73-260 Pełczyce

Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju oświatowego i kulturalnego regionu i kraju;

Inicjowanie, spieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych;

Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej;

Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

Wspieranie uczniów zdolnych w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju;

Pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu o0rganizowanie młodzieży w celu jej samodzielnego działania.

52

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Animus Vera”

0000387905

31.05.2011 r.

ul. Drawieńska 40

73-200 Choszczno

Wszechstronna pomoc osobom wykazującym zaburzenia psychiczne, upośledzonym umysłowo, niepełnosprawnym, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego oraz wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Choszcznie.

53

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego Gminy Choszczno

0000381039

16.03.2011 r.

ul. Bohaterów Warszawy 2/2

73-200 Choszczno

Działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego;

Działalność społeczno-wychowawcza wśród dzieci i młodzieży;

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i z granicą;

Promocja wykorzystania źródeł energii odnawialnej bez uszczerbku dla środowiska lokalnego;

Dbałość o czystość akwenów wodnych gminy;

Przywrócenie rekreacyjnej funkcji zaniedbanym akwenom wodnym i terenom zielonym;

Podniesienie kultury społeczeństwa w dziedzinie ochrony przyrody i ekologii;

Działanie na rzecz przestrzegania podstawowych praw zwierząt i ochrony środowiska naturalnego;

Ochrona dzikich zwierząt.

54

Stowarzyszenie „JEDYNKA”

0000381987

25.03.2011 r.

ul. Obrońców Westerplatte 1A

73-200 Choszczno

Działanie na rzecz wspierania realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły;
Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów, organizowania zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych;
Wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania;
Działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci;
Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie;
Ochrona i promocja zdrowia;
Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych;
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

55

Stowarzyszenie „TĘCZOWA KRAINA”

0000403907

02.12.2011 r.

ul. Sucharskiego 9

73-200 Choszczno

Szeroko rozumiana praca z dziećmi i na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przez działania w sferze kultury, sztuki i sportu;

Prowadzenie działalności artystycznej i społecznej.

56

Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku

0000396647

21.09.2011 r.

ul. Szpitalna 2

73-200 Choszczno

Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych i osób niepełnosprawnych;

Aktywizacja społecznej członków DUTW;

Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo- turystycznej dla osób starszych;

Włączenie osób starszych do sytemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego  oraz sprawności intelektualnej i fizycznej;

Wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych;

Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych oraz upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

57

Stowarzyszenie „MORSY KRZĘCIN”

0000376826

27.01.2011 r.

ul. Niepodległości 13

73-231 Krzęcin

Organizowanie ruchu morsów – ludzi propagujących kąpiele w ekstremalnych warunkach;

Rozpowszechnianie kultury fizycznej dla ochrony zdrowia i poprawy sprawności fizycznej i cech psychofizycznych;
Rozpowszechnianie i popieranie idei zwiększania tolerancji organizmu człowieka do niskich temperatur;
Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa nad wodami i ochrony środowiska naturalnego;
Wymiana doświadczeń z pokrewnymi instytucjami i organizacjami;
Integrowanie członków stowarzyszenia.

58

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bierzwnik

0000414407

02.04.2012 r.

ul. Krajowej Rady Narodowej 16

73-240 Bierzwnik

Upowszechnianie turystyki, sportu i rekreacji oraz realizacja aktywnego wypoczynku mieszkańców Gminy;

Inicjowanie, opracowywanie i promocja projektów rozwoju Gminy Bierzwnik zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;

Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi;

Inicjowanie i wspieranie działalności kulturowej, organizacja imprez dla i z udziałem lokalnej społeczności;

Szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja mieszkańców gminy, wspieranie działań społeczno-zawodowych, propagowanie wiedzy dotyczącej wszelkich istotnych aspektów życia społecznego.

59

Stowarzyszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku „ZAMEK DZIECIOM”

0000430684

23.08.2012 r.

ul. Zdrojowa 5

73-220 Drawno

Wspieranie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Niemieńsku;
Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży;
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, wdrażania najnowszych sposobów rehabilitacji i rewalidacji;
Wyrównywanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych.

60

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Granowa i Okolic

0000430104

16.08.2012 r.

ul. Szeroka 38A

73-231 Granowo

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Granowa i okolic;

Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;

Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;

Prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół;

Prowadzenie przedszkola, grupy lub zespołu przedszkolnego.

61

Stowarzyszenie Na Rzecz Walki z Ubóstwem „LEPSZE JUTRO”

0000463796

27.05.2013 r.

ul. Magnoliowa 14
73-200 Choszczno
Działania na rzecz walki z ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy  zamieszkują tereny wiejskie powiatu choszczeńskiego oraz obszary o dużej skali bezrobocia, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym.

62

Choszczno plus Operacja Kultura

0000484780

10.12.2013 r.

ul. Bolesława Chrobrego 29/1

73-200 Choszczno

Upowszechnianie tradycji i dbałość o ochronę dóbr kultury;

Popieranie działalności naukowej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kultury oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie;

Rozpowszechniania i promocja regionalnych wydarzeń kulturalnych – wspieranie amatorskich ruchów artystycznych;

Rozpowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

63

Choszczeńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei „SEMAFOR”

0000449020

31.01.2013 r.

ul. Wolności 24

73-200 Choszczno

Popularyzacja wiedzy o kolejnictwie;
Popularyzacja wiedzy o kolejnictwie na węźle kolejowym Choszczno;
Popularyzacja polskiej myśli technicznej w dziedzinie kolejnictwa;
Podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa;
Popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie;
Prowadzenie i inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa;
Gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei;
Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa kolejowego.

64

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „NIAGARA”

0000520033

13.03.2014 r.

ul. Jana Długosza 28

73-200 Choszczno

Działalność na rzecz poprawy warunków życia społeczności Gminy Choszczno oraz rozwoju tej gminy, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, spierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

65

Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „PIONIER”

0000496156

21.09.2014 r.

ul. Fabryczna

73-200 Choszczno

Działanie na rzecz ogółu społeczności, w tym na rzecz i z pomocą osób zainteresowanych realizacją celów Stowarzyszenia;

Działanie na rzecz rozwoju ROD.

66

Stowarzyszenie „DRAWNO POMAGA”

0000608458

21.03.2016 r.

ul. Jeziorna 2

73-220 Drawno

Pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

Organizacja zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;

Działalność charytatywna;
Dystrybucja żywności itp.

67

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Zamęcinie „PROMYCZEK”

0000603916

24.02.2016 r.

Zamęcin 2

73-200 Choszczno

Integracja środowiska lokalnego;

Kreowanie wizerunku szkoły jako miejsca współpracy i partnerstwa rodziców, dzieci i nauczycieli;

Promowanie szkoły w środowisku jako ośrodka krzewienia kultury i tradycji;
Wspieranie działań statutowych szkoły;

Inicjowanie przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi społecznemu i sfery poznawczej dzieci z obwodu szkoły.

68

Stowarzyszenie „Zielona Dolina Iny”

0000609394

24.03.2016 r.

Rybaki 20

73-210 Recz

Działalność publiczna na rzecz integracji i rozwoju mieszkańców Rybaki w gminie Recz, w następujących obszarach: kultura, nauka oświata i edukacja, kultura fizyczna i spot, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, rozwój lokalny i regionalny, prawa człowieka, ochrona środowiska, ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, działalność dobroczynna (imprezy u zbiórki charytatywne), promocja i organizacja wolontariatu.

69

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „NADZIEJA”

0000615354

02.05.2016 r.

Breń 30A

73-240 Breń

Rozwój sołectwa Breń pod względem inwestycyjnym, estetycznym i kulturalnym oraz działanie na rzecz pożytku publicznego;

Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym;
Podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk.

70

Stowarzyszenie Razem Dla Gminy Krzęcin

0000622999

13.06.2016 r.

ul. Tylna 7

73-231 Krzęcin

Realizowanie we współpracy z samorządami lokalnymi zadań publicznych w tym w szczególności inwestycji służących zaspokajaniu potrzeb społecznych;

Opracowanie koncepcji rozwoju wsi;
Inicjowanie koncepcji rozwoju wsi.

71

Stowarzyszenie Aktywny Senior

0000645992

14.11.2016 r.

ul. Leśna 24 a

73-231 Chłopowo

Kreowanie zmian stereotypów myślowych dotyczących miejsca i ról ludzi w społeczeństwie obywatelskim, w tym szczególnie osób w wieku dojrzałym i niepełnosprawnych;

Dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej starości oraz ułomności i niepełnosprawności;

Poprawa sprawności fizycznej, kondycji i zdrowa seniorów;

Organizacja czasu wolnego seniorów;

Przeciwdziałanie patologiom społecznym tj. przemoc alkoholizm, narkomania, lekomania i nikotynizm;

Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekologii;

Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz ludzi starszych;

Organizacje szkoleń, konkursów edukacyjnych, obozów sportowych, turystycznych i rehabilitacyjnych, a także imprez kulturalnych, rozrywkowych i okolicznościowych.

72

Stowarzyszenie LIBERE

0000669785

27.03.2016 r.

ul. Główna 43

73-231 Chłopowo

Kreowanie zmian stereotypów myślowych dotyczących miejsca i ról ludzi w społeczeństwie obywatelskim;

Wypowiadanie się we wszystkich sprawach publicznych, szczególnie dotyczących elementarnych praw człowieka;

Propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi na każdym etapie rozwoju ich osobowości;

Przeciwdziałanie patologiom społeczny, jak m.in. przemoc, alkoholizm, narkomania, lekomania i nikotyzm;

Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, dialogu i komunikacji społecznej;

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

Organizowanie różnych form przeciwdziałania przemocy, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

73

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego

Oddział Powiatowy w Choszcznie

0000168285

23.01.2018 r.

ul. Promenada 2

73-200 Choszczno

Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób w sytuacjach zagrożeniach utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych;

Organizowanie wodnej służby ratowniczej;

Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym oraz ochroną ludności i środowiska wodnego;

Przekazywanie informacji o zagrożeniach na obszarach wodnych właściwym organom,

Prowadzenie lub udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach;

Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych oraz rejestru działań ratowniczych itp.

74

Stowarzyszeni „COOLTURALNE DRAWNO”

0000732526

22.05.2018 r.

ul. Szpitalna 2

73-220 Drawno

Inicjowanie i organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz edukacji i animacji kulturalnej: dzieci, młodzieży i dorosłych; osób niepełnosprawnych; osób zagrożonych wykluczeniem;

Wspieranie i integracja twórców profesjonalnych i animatorów;

Inspirowanie i realizowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności lokalnej oraz integracji lokalnego środowiska: promujących i popularyzujących środowiska; promujących i popularyzujących zdrowie człowieka i profilaktykę prozdrowotną; służących przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym itp.

75

Stowarzyszenie „ARTMANI”

0000748408

17.09.2018 r.

ul. Wolności 17

73-200 Choszczno

Propagowanie i inicjowanie różnorodnych działań związanych z szeroko pojętą kulturą;

Integracja artystycznego środowiska naturalnego;

Promowanie wizerunku Stowarzyszenia jako podmiotu krzewienia kultury;

Podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji;

Wspieranie działań instytucji kulturalnych;

Popularyzacja oraz wspieranie lokalnych twórców.

76

Jednostka Ratownictwa Wodnego Choszczno

0000746129

27.09.2018 r.

Ul. Marii Konopnickiej 25A

73-200 Choszczno

Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego – ratowania życia oraz mienia;

Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

Udział w akcjach ratowniczych na obszarach wodnych, przeprowadzanych w czasie wystąpienia zagrożenia życia, podczas klęsk żywiołowych, powodzi i innych zagrożeń powodziowych;

Działanie na rzecz ochrony środowiska;

Współdziałanie i ścisła współpraca z organizacjami ścigania w zakresie poszukiwania i wydobywania zwłok oraz dowodów rzeczowych itp.

77

Stowarzyszenie Choszczeńska 10

0000796939

29.07.2019 r.

Ul. Staszica 14A/5

73-200 Choszczno

Propagowanie biegania oraz nordic walking wśród młodzieży i osób

dorosłych na terenie działania stowarzyszenia;

Popularyzacja biegania, oraz nordic walking jako najprostszej formy aktywności fizycznej;

Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze

całego kraju, a także poza jego granicami;

Przeprowadzanie biegów ulicznych, przełajowych, oraz zawodów

nordic walking na terenie objętym działaniem stowarzyszenia;

Organizowanie cyklicznych spotkań biegowych i nordic walking o

charakterze rekreacyjnym;

Promocja powiatu choszczeńskiego i miasta Choszczna;

Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych stowarzyszenia;

Promowanie i popularyzowanie zdrowego, aktywnego stylu życia

przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj.

chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy;

Odejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji, działanie na rzecz dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych;

Promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych;

Podejmowanie działań zmierzających do integracji i aktywizacji środowiska lokalnego;

Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy z innymi organizacjami i grupami nieformalnymi o podobnych celach;

Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

Promocja i organizacja wolontariatu .

78

Stowarzyszenie Zdrowa Gmina – Nasza Przyszłość

0000869727

18.11.2020 r.

Święciechów 3A/2

73-220 Drawno

Ochrona środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców gminy Drawno;

Działania na rzecz rozwoju gminy Drawno w oparciu o jej walory turystyczne i przyrodnicze;

Zwiększanie świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców gminy Drawno poprzez edukację oraz organizowanie spotkań, prelekcji, akcji terenowych itp.

Ochrona pełnika europejskiego – rzadkiej rośliny, objętej ochroną ścisłą;

Ochrona siedliska lęgowego czajki;

Ochrona siedlisk lęgowych i żerowisk żurawia, bielika, błotniaka stawowego, srokosza i derkaczy;

Ochrona terenów znajdujących się na obszarze Natura 2000 itp.

79

Klub Motorowy MX Choszczno

0000873865

15.12.2020 r.

ul. Wolności 23A

73-200 Rzecko

Dbanie o dobre imię polskich motocyklistów;

Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury związanej z motocyklami;

Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach i ochrony środowiska;

Rozwój krajowej, zagranicznej turystyki motocyklowej, oraz popularnego i kwalifikowanego sportu motocyklowego;

Ochrona motocykli zabytkowych jako dóbr kultury i tradycji motocyklowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich dokonań na tym polu;

Ochrona praw i interesów motocyklistów;

Uczestnictwo w sportach motocyklistów;

Uczestnictwo w sportach motorowych;

Współpracę oraz wspieranie organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

80

Stowarzyszenie „Aktywny Pomień” w Pomieniu

0000893444

9.04.2021 r.

Pomień 21/2

73-210 Recz

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz poprawa warunków życia na obszarach wiejskich, w szczególności:

Poszukiwania, wspierania rozwoju oraz promowania talentów i uzdolnień mieszkańców;

Promocji produktów lokalnych, turystyki oraz walorów przyrodniczych regionu;

Podtrzymywania i promocji tradycji wypływającej z kultury chrześcijańskiej;

Promocji zdrowego, wolnego od używek, aktywnego stylu życia, w tym angażowania młodzieży i dzieci w programy profilaktyczne;

Promocji ekologii, w tym kształtowania postaw pro-eko wśród najmłodszych;

Wspierania edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich;

Integracji i aktywizacji osób starszych;

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

Promocji zatrudnienia i kształcenia ustawicznego;

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

Wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

Integracji i pomocy społecznej;

Poprawy wizerunku, infrastruktury i estetyki miejscowości;

Promocję i organizację wolontariatu;

Zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz animowania aktywności mieszkańców na niwie kultury i sztuki;

Ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej;

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-32.

81

Stowarzyszenie „Samorządowe Choszczno”

0001003437

22.11.2022 r.

Koplin 11

73-200 Choszczno

Dbałość o rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Choszczno;

Dbałość o promocję miasta i wybitnych przedstawicieli nauki, kultury, gospodarki, sportu, oświaty, ochrony zdrowia i polityki;

Wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i pożytku publicznego;

Kreowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych oraz poprawy ładu przestrzennego i estetyki miasta;

Zwiększenie udziału młodych ludzi w życiu publicznym;

Przeciwdziałanie wykluczeniom;

Upowszechnianie postaw proeuropejskich oraz propagowanie idei samorządności wśród społeczeństwa;

Ułatwienie mieszkańcom kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi;

Podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

82.

Stowarzyszenie „WILDBALL”

0001037560

22.05.2023 r.

Barnimie 95

73-220 Drawno

Działanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

Działanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

Działanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Działanie w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

Działanie na rzecz dzieci, młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

Skupienie osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które chciałyby podjąć lub wspierać działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie zgodnym z celem stowarzyszenia;

Wymiana informacji, przekazywanie doświadczeń materiałów, mogącym pomóc członkom Stowarzyszenia w zakresie zgodnym z celami stowarzyszenia

Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy i zasad w zakresie celów statutowych stowarzyszenia.

Print Friendly, PDF & Email